Normatywy archiwalno-kancelaryjne

Poniżej można pobrać aktualne ustawy i rozporządzenia odnoszące się do archiwów i dokumentacji. Wszystkie zostały pobrane z Internetowego Serwisu Aktów Prawnych prowadzonego przez Kancelarię Sejmu RP.

1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach:

pdf icon

 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych

pdf icon

 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi

apdf icon

 

4. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

apdf icon

  

5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

apdf icon


Add this to your website